Filosofie

Website sectie

ALOC biedt een ontwikkelvriendelijke, emotie-verwelkomende kijk op, begrip van en omgang met complexiteit. Complexiteit is er, mag er zijn, en de emotionele variant hiervan is niet zelden intens. Een belangrijk substreven binnen deze samen-vattende filosofie, is begrip van én voor begaafd-gevoeligheid - complexiteit van betekenisgeving en intensiteit van beleving. Een ander filosofie-kenmerkend substreven is het begrijpen van, waarneembaar maken van en invoelbaar maken van de rol die emoties binnen menselijke organisaties en áls organisatie-vorm hebben. En ten derde, als kenmerkend voor de filosofie, wordt ontwikkeling als doel én als waarde begrepen, benaderd en gestimuleerd. Ontwikkeling richting waardevolle en steeds weer bijgestuurde, bewust en onbewust waargemaakte doelen en waarden als verankerd in (doelgerichte want beweeglijke) emotionele ervaring. Ontwikkeling met een open einde, ontwikkeling vanuit openheid.

Wie complexiteit van persoonlijke en gedeelde betekenisgeving vanuit openheid voor ervaringen onderzoekt, bevraagt en uitnodigt, zal gaandeweg tevens een eenvoud (h)erkennen en vanuit "het eerder nogal ingewikkelde" ont-wikkelen. 

Althans, zo was mijn ervaring en zo ontwikkelde mijn begrip, duiding, ervaring en omgaan met innerlijke conflicten en uitdagingen in leven, voelen, delen en waarden doelgericht waarmaken.

Een essentiele eenvoud ont-moeten, er gevoelsmatig niet zozeer naar te hoeven grijpen 'maar' en in toenemende mate open voor staan (ook voor het grijpen..). Een eenvoud van waaruit complexiteit liefdevol vriendelijk losgelaten kan worden, wat op haar beurt de deuren opent naar vernieuwende, verrijkende, verreikende complexiteit op gebieden waarvan je nú het bestaan mogelijk niet kan voorstellen, wiens bestaan nog volop in ontwikkeling zijn, wiens zijn en ontwikkelen verbazingwekkend onder, boven en naast je plaatsvond, onderwijl jouw focus elders lag.

Hiermee wil ik de moeilijke emotionele ervaringen die samen kunnen gaan met toenemende complexiteit (op allerlei innerlijke en gedeelde niveaus) niet ondermijnend benaderen, tegelijkertijd zie ik deze ervaringen zelf ook als signaal van ontwikkelingspotentieel. Als de verscheidenheid, variëteit, mogelijkheid van personen om zich te verbinden, zich te ontwikkelen, te creëren en betekenis te geven. Individueel en samen.

Complexiteit open(hartig) onderzoeken en eenvoud (h)erkennen, ontdekken, ervaren en loslaten om ruimte te maken voor nieuwe of opnieuw uitgevonden complexiteit is ont-wikkelen en creëren.

Complexiteit toelaten om deze te versimpelen ten bate van nieuwe complexiteit: dit beschrijft een beweging en ontwikkeling die ik zowel in de focus van ALOC op persoonlijke als op organisatorische ontwikkeling terugzie. 

Zo houd ik mij tevens specifiek bezig met begaafd-gevoeligheid, een mogelijke variant van 'complex en intens'. Van intelligentie bestaan er vrijwel evenveel definities als van complexiteit en over beide concepten zijn de meeste denkers het eens: namelijk dat ze het er niet specifiek over eens zullen worden hoe de termen te definiëren. Dat betekent niet dat zowel complexiteit als intelligentie niet om definiërende benaderingen vragen, dat deze geen meerwaarde zouden bieden. Nee, sterker nog, het vraagt naar mijn idee om een combinatie van invalshoeken, om creativiteit, om veel dialoog tussen denken, doen, voelen en handelen om toch tot effectief, zorgzaam, positief-kritisch begrip van dergelijke en relevante termen te komen.

Dat is zo op het eerste oog een ingewikkelde uitdaging: gaandeweg, al oefenend, onderzoekend en ontdekkend blijkt er echter verbintenisrijke en tot de essenties versimpelende doch niet reducerende samenhang tussen de vele perspectieven, methoden en thema's te bestaan.

In de eerste plaats gaat het hier over de samenhang die je zélf bent, en dat wat ónze samenhang betreft, is.

 Binnen ALOC is de filosofie dat emoties en emotioneel ervaren, begrip van en voor emotionele ontwikkeling, een cruciale rol spelen in het met behoud van de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling essentieel invoelen, begrijpen en duiden van complexiteit.

Emoties en emotioneel ervaren zie ik in de benaderingen van ALOC als de meest sprekende, menselijk herkenbare, veelzeggende en toch beknopte samenvatting van de complexiteit in en van leven. Emotie maakt (het begrijpen van) leven welhaast letterlijk moeilijk maar óók potentieel eenvoudig, mooi, zinvol. Zowel inhoudelijk als op ervaringsniveau. Zowel reflectief-onderzoekend, in het hier en nu, als met de ogen naar de toekomst gericht. Zowel voor jezelf als in contact met de ander.

Emoties zijn wél en niet zaligmakend, en dit fascineert mij mateloos, zowel emotioneel als intellectueel.

De filosofie-in-ontwikkeling

De filosofie die we binnen ALOC in de praktijk brengen en onderzoeken is continu in ontwikkeling. Deze continue ontwikkeling is, niet verwonderlijk, ook een essentie en aanname van de filosofie zélf. Daarbij is het streven naar wijsheid - dát begrijpen, invoelen en doen wat voor jou, in interactie met je omgeving, het juiste, goede, waarachtige, mooie is -  een belangrijk inherent doel aan het zich continu ontvouwende proces dat ontwikkeling heet.

Niet alle vormen van ontwikkeling zijn per se nastrevenswaardig. Denk bijvoorbeeld aan een telkens terugkerend en frustrerend gedragspatroon dat samengaat met intensieve zelfafwijzing. Er is sprake van beweging in je leven, maar niet de beweging die je wil volhouden. Of, nog concreter, dat je altijd dichtklapt tijdens een vergadering, ne wanneer hetgeen wordt besproken wat jou nauw aan het hart gaat.  

Tegelijkertijd, hoewel deze ontwikkelingen onprettig, ongewenst en onnastrevenswaardig zijn, kunnen ze zich wél voordoen. Binnen ALOC willen we begrijpen en invoelen wat ís, en nagaan, ontdekken en waarmaken wat kan, afgestemd op wat gewenst is. De vraag staat dan ook centraal hoe verscheidende vormen van ontwikkeling in elkaars licht, in verband met elkaar, in elkaars verlengde betekenis hebben en krijgen. Een voorbeeldvraag hierbij is: Hoe hangen je angsten samen met je wensen? 

 In de aanpak, diensten, en publicaties van ALOC komt de filosofie tot uiting en wordt deze ontwikkeld. Er zijn een aantal inzichten, begrippen en aannames die telkens terugkomen, en een groot belang binnen de filosofie hebben gekregen, gaandeweg.

Wijsheid impliceert bijvoorbeeld weet hebben van onzekerheid, en daar emotioneel open voor staan, opdat leren via nieuwe ervaringen mogelijk wordt en jezelf als systeem niet dermate gesloten bent, dat je leerproces stokt en je sociaal wellicht ook minder goed zal gaan functioneren. Bij deze toelichting borrelt de vraag reeds op: Maar wat is dan "goed" sociaal functioneren?  Hierbij kun je dus niet om waarden en normeringen heen, en binnen de filosofie van ALOC willen we deze normativiteit betrekken bij een open onderzoek naar wát ontwikkeling is en kan zijn. Een andere vraag die gesteld zou kunnen worden is: Wat is dan "emotioneel open staan"? Een prachtig vraagstuk om daadwerkelijk open voor te staan!

 Nog een voorbeeld van een aanname is dat emotie doorslaggevend is binnen menselijke ontwikkeling, in menselijke organisatie en centraal staat in het begrip en voor relaties en sociale verbindingen. Daarbij zijn emotionele ervaringen het fundament van (ook abstracte) waarden.

Verder worden termen en waarden als empathie of autonomie ook begrepen als 'groeikrachten'. Het zijn abstraherende verzameltermen waarin verscheidende acties, motivaties, emoties en ontwikkelingen samenkomen: woorden die referereren naar een heel proces, een proces dat in gedachten, in gesprek slechts tijdelijk "gestold" is en letterlijk of in verbeelding waargenomen wordt, mede middels het gebruik van dergelijke woorden. 

De ontwikkeling die we binnen ALOC centraal stellen vraagt tijd en (creëert) ruimte. Bovendien is het een complexe ontwikkeling, welke niet te reduceren valt tot een specifieke categorie of identiteit. Het ontwikkelen 'naar een categorie' toe, wat je als een streven naar bevestiging en zekerheid kan lezen, resoneert niet met ontwikkeling als doel én als waarde.

Je bent al goed zoals je bent, zonder verdere kwalificatie, en tegelijkertijd schuilt nu juist hier je ontwikkelkracht in.

Dit zijn enkele voorbeelden van de ideeën die binnen de filosofie van ALOC gebezigd worden. In de coachingspraktijk komt deze filosofie ook tot uiting. Voor nadere inkijk in hoe en waarom de filosofie daarin tot voelbaar en zichtbaar leven komt, raad ik een bezoek op de pagina Persoonlijke ontwikkeling aan. Wees welkom!

Op de subpagina Waarden en Visie en Wie en Waarom lees je meer over de aanleidingen tot ALOC en de waarden die samengevat centraal staan.

In de Publicaties tref je verdere verdieping aan en via de contactpagina kun je jouw filosofie delen.

De essentie binnen de filosofie van ALOC  is dat ontwikkeling zowel een doel als een waarde is: waarmee bedoeld wordt dat ontwikkeling zowel begrepen wordt als 'iets'  dat sowieso 'gebeurt' en begrepen kan worden, én waarmee wijsheid in handelen, denken en voelen nagestreefd en verlangd wordt. Die dialoog, tussen wat is, wat kan en wat wenselijk is, is complex, potentieel intens en hóóggaaf!