Waarden

Website sectie

Deze website, de teksten en opmaak, ademt en representeert de waarden en visie van ALOC. Wenselijk en hopelijk gebeurt dit ook op een voelbare, zichtbare en leesbare wijze voor jou als bezoeker (:terugkoppeling is welkom:). 

ALOC's aanbod richt zich op leiders en organisaties die emotie op de persoonlijke en organisatorische agenda willen en durven te zetten. Daarnaast richt ALOC's aanbod zich op en is potentieel zinvol voor begaafd-gevoelige volwassenen die zowel hun begrip van persoonlijke ontwikkeling willen verdiepen en vergroten als met persoonlijke conflicten op waardevolle wijze aan de slag willen gaan.

Complexiteit is er, mag er zijn, en op emotioneel niveau is complexiteit te ervaren als intensiteit.

Een korte samenvatting van de waarden die centraal staan binnen ALOC's aanbod is een voor te stellen vraag vanuit de lees&leer-gretige bezoeker. Zo zou ik een greep kunnen doen uit de waarden: openheid, compassie, creativiteit, ontwikkelgerichtheid, radicale acceptatie van mooi-zijn. Deze lijst zou ik ook op een andere wijze kunnen verwoorden, ik denk dat de ervaring die je opdoet door deze website te lezen, met elkaar in contact te komen (fijn!), de vragen en antwoorden die je ontdekt, vele malen dichterbij een wederkerig begrepen en gedeeld waarde-systeem (kunne) komen.

Hoewel een samenvatting die de lading van alle motivaties dekt in deze dus ook vrij abstract is (gegeven dat er woorden voor gekozen worden die op zich weer verwijzen naar processen, dynamiek en relaties), is de essentie ten diepste emotioneel.

Ontwikkeling als doel en als waarde leven en nastreven is een 'missie en visie in één' die wordt gevormd en gestimuleerd door intens persoonlijk ervaren. In die zin is openstaan voor persoonlijke ervaring en betekenisgeving één van de wijze om om te gaan met (toenemende) complexiteit. In de effectieve omgang met de complexiteit die ik wil borgen in mijn benadering, beroep ik mij dus emotioneel open op persoonlijke ervaring als leidraad, toets, en duiding.

Deze visie komt het meest samengevat samen in de waardering van, focus op, verkenning van en aandacht voor de rol, betekenis, functie en verbinding die emotie allemaal is en heeft.

Emoties en emotioneel ervaren zie ik in die zin als de meest sprekende, menselijk herkenbare, veelzeggende en toch beknopte samenvatting van de complexiteit in en van leven. Emotie maakt (het begrijpen van) leven welhaast letterlijk moeilijk maar óók potentieel eenvoudig, mooi, zinvol. Zowel inhoudelijk als op ervaringsniveau. Zowel in het hier en nu, als met de ogen naar de toekomst gericht. Zowel voor jezelf als in contact met de ander.

Filosofie-in-ontwikkeling

De filosofie die binnen ALOC in de praktijk wordt gebracht en wordt onderzocht is continu in ontwikkeling. Deze continue ontwikkeling is, niet verwonderlijk, ook de essentie van de filosofie zélf. Daarbij is het streven naar wijsheid - dát begrijpen, invoelen en doen wat voor jou, in interactie met je omgeving, het juiste, goede, waarachtige, mooie is -  een belangrijk inherent doel aan het zich continu ontvouwende proces dat ontwikkeling heet.

Toenemende complexiteit op bijvoorbeeld cognitief of sociaal niveau gaan niet zelden gepaard met een ervaren toename van emotionele, fysieke, spirituele of andersoortige intensiteit. En vice versa. Deze dynamiek tussen dimensies van menselijk bestaan en ervaren, binnenin een mens en tussen mensen, staat centraal binnen de visie van ALOC.

In en via de aanpak, diensten, en publicaties van ALOC komt de filosofie tot uiting en wordt deze ontwikkeld. Er zijn een aantal inzichten, begrippen en aannames die telkens terugkomen, en een groot belang binnen de filosofie hebben gekregen, gaandeweg. Enkele voorbeelden tref je aan op de introductiepagina Filosofie. Verdere verdieping lees je terug op de pagina Persoonlijke Ontwikkeling.

Een voorbeeld van een aanname is dat emotie doorslaggevend is binnen menselijke ontwikkeling, in menselijke organisatie en centraal staat in het begrip van en voor relaties en sociale verbindingen. Daarbij zijn emotionele ervaringen het fundament van (ook abstracte) waarden.

De waarden en visie van ALOC hangen naar mijn beleving en betekenisgeving dus ook nauw samen met mijn persoonlijke ervaringen. Om die reden lees je onderstaand een reflectie op een intensief gesprek met een klant. Het betreft een reflectie die ik schreef onder aanmoediging van mijn emotionele intensiteit en met het streven de complexiteit die in gesprek met de klant aan bod kwam, en die we via samenwerking en onderzoekend begrepen, op een verruimende wijze een her-leesbare plek te geven via de nadien geschreven tekst.

Soms heb ik in mijn werkzaamheden voor ALOC een éxtra intensieve dag, en daar schreef ik onderstaand stuk over, en over wat er toen werd gedeeld tijdens een sessie. Het stukje is een veralgemenisering, omdat ik een patroon meende te herkennen en dit patroon waardevol vond om te beschrijven. Niet in de minste plaats omdat erkennende, herkennende en positieve spiegeling een doel en waarde tegelijkertijd voor mij zijn: een klein deel daarvan kan ook bereikt worden via schrijven en lezen. Het stukje reflecteert dus op verscheidende manieren, qua inhoud, vorm, referenties en boodschap, een aanzienlijk deel van de waarden, motivaties en visie binnen ALOC.

 

Soms raakt het mij enorm om mee te maken hoe het gemis aan aansluiting en begrip van personen met wie ik samenwerk zich heeft vertaald naar een zelfkritische stem die uitblinkt in doorzettingsvermogen. Hoe de immens menselijke en spontane behoefte tot 'erbij horen' en gespiegeld worden, en het uitblijven van afdoende realisatie hiervan, uitmondt in op zichzelf geprojecteerde gebreken en tekorten. Hoe de wisselwerking met de omgeving begrepen wordt als bewijs van persoonlijk falen. Niet in de laatste plaats omdat ik zelf deze worsteling ken, maar ook omdat ik samenwerk met fantastisch creatieve, eigengereide, bewogen en lieve personen (wat ook weer een hartstikke fijne wisselwerking is:-)! Die zelfkritische stem voedt zichzelf met al deze eigenschappen, hij is gegrondvest op hun flexibiliteit, inlevingsvermogen en gedrevenheid, hij exploiteert wat zij verzamelen. De stem die niet verwonderlijk met evenveel overtuiging zichzelf probeert te doen zwijgen. Een stem die op den duur niet meer resoneert met de realiteit die er ook is en zich stilletjes aan verwijdert van zijn eigen schaduw, de realiteit van het potentieel en van wederzijdse compassie. Een potentieel dat zich een weg baant naar de oppervlakte, maar door de poortwachter die de stem 'van moeten en van horen' is, wordt teruggefloten. Maar dat potentieel staat soms zo te popelen om te ontpoppen dat er geen houden meer aan is. Zoveel dat er in het geloven van die zelfkritische stem geïnvesteerd wordt, zo vervreemdend voelt op enig moment de intonatie, de woordkeuze, de labels en de momenten waarop die stem zich laat horen, de conflicten die het aanzwengelt. Ergens bekruipt een gevoel dat er meer is, en hoe meer dit toeneemt, hoe harder die zelfafwijzende stem probeert de andere, de avonturier, te overstemmen. Rusteloosheid, gebrek aan richting, geen idee hoe nu verder. En toch, de moed is er, en is er in een niet houdbare vorm altijd geweest. Ik verbaas mij er gelukkig telkens weer over: hoe koppig, vastberaden en eenstemmig de persoonlijkheden zijn in wie dit zich afspeelt, ieder op een eigen wijze en daar vanaf dag een geen seconde vanaf te brengen.

Lotte van Lith, zelfstandig coach bij A Lot of Complexity

Doelgroep

Personen die denken tot waar het voelen oneindig ver lijkt en voelen tot waar het denken niet reikt; samen met hen bevraag ik, confronteer ik en (h)erken ik.  De persoonlijke ervaring van de ander is hierbij telkens leidraad.

Is coaching bij ALOC iets voor jou?

Coachees bij ALOC kenmerken zich door een al dan niet expliciet en als zodanig benoemde intrinsieke wens tot ontwikkeling, verbinden en cre?ren. Hoe ontwrichtend een dergelijke, doorgaande of spontaan, niet per se opgezochte want uit gebeurtenissen voortkomende wens soms ook is, deze intrinsieke motivatie gaat samen met een steeds intenser ontpoppende behoefte aan compassievolle tolerantie van onzekerheid.

Onzekerheid omarmen - tijdelijk onzekerheid leven zonder hierbij gedemotiveerd te raken, vertrouwen hebben  -  is een (uiteindelijke) groeivoorwaarde, gegeven dat ontwikkeling als waarde l?ven ook durf en moed vraagt.

Personen die deze ontwikkelwens herkennen, herkennen zich doorgaans ook in kenmerken van begaafdheid, (hoog)gevoeligheid, creativiteit. Begaafd-gevoeligheid is de term die hier binnen de intensieve coachingstrajecten van ALOC voor wordt gebruikt.

Hoe begaafd-gevoelige volwassenen betekenis geven aan hun leven, de sociaal-emotionele conflicten en uitdagingen waar zij mee worstelen en die zij ervaren, en hoe zij in interactie met hun omgeving tot zelfexpressie komen, d?t zijn globaal de vragen die coachingstrajecten van ALOC kenmerken. Het proces dat bovenstaand toegelicht wordt, dat is een globale schets van beweegredenen en ontwikkelwensen die bij coaching aan bod komen.

ALOC biedt intensieve coachingstrajecten voor begaafd-gevoelige volwassenen die middels een coachingstraject zowel hun begrip van persoonlijke ontwikkeling willen verdiepen en vergroten als met persoonlijke conflicten op waardevolle wijze aan de slag willen gaan.

In de praktijk betekent dit dat personen die intens cognitief begrijpen, een sterk analytisch vermogen kennen en liefdevol in het leven willen staan, een intense passie voelen om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen, snel, veel en diep denken, meerdere conflicten tegelijkertijd ervaren en zichzelf als chaos duiden, creatief zijn en creatief omgaan met conflicten, meermaals zijn vastgelopen binnen GGZ-trajecten, zeer prikkelbaar zijn en zeer gedreven hier op sociale en liefdevolle manier mee om te leren gaan, zich doorgaans aangesproken voelen door de werkwijze van ALOC.

 

 

Wees wezenlijk welkom

Verdiepingssessie Begaafdheid en Gevoeligheid, Emotionele Ontwikkeling.

Activiteiten

Publicaties

Testimonials

ontwerp en ontwikkeling soulcreatives